สายยางดูด ตารางขนาด น้ำหนัก

สายยางดูด ตารางขนาด น้ำหนัก
water_hose

บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

ท่อดูด 12M 24M
 1 นิ้ว 4.2กก 8.4กก
 1 1/4 นิ้ว(1นิ้ว2หุน) 6กก 12กก
 1 1/2 นิ้ว(1นิ้วครึ่ง) 7.5กก 15กก
 2 นิ้ว 11กก 22กก
 3 นิ้ว 20กก 40กก
 4 นิ้ว 32กก

สายยางดูด ตารางขนาด น้ำหนัก

สายยางดูด ตารางขนาด น้ำหนัก
water_hose

บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

ท่อดูด 12M 24M
 1 นิ้ว 4.2กก 8.4กก
 1 1/4 นิ้ว(1นิ้ว2หุน) 6กก 12กก
 1 1/2 นิ้ว(1นิ้วครึ่ง) 7.5กก 15กก
 2 นิ้ว 11กก 22กก
 3 นิ้ว 20กก 40กก
 4 นิ้ว 32กก

สายยางเขียว ตารางขนาด น้ำหนัก

สายยางเขียว ตารางขนาด น้ำหนัก สายยาง
water_hose

บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

สายยางเขียว 100M/ม้วน
 1/2 นิ้ว (4หุน) 15กก 2มม
 5/8 นิ้ว (5หุน) 20กก 2.5มม
 3/4 นิ้ว (6หุน) 25กก 2.75มม
 1 นิ้ว 30กก 2.8มม
สายยางเขียว 20M/ม้วน
 5/8 นิ้ว (5หุน) 4กก 2.5มม
 3/4 นิ้ว (6หุน) 5กก 2.75มม

 

สายยางฟ้า ตารางขนาด น้ำหนัก

สายยางฟ้า ตารางขนาด น้ำหนัก สายยาง
water_hose

บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

สายยางฟ้า 100M/ม้วน
 1/2 นิ้ว (4หุน) 12กก 2.3มม
 5/8 นิ้ว (5หุน) 17กก 2.5มม
 3/4 นิ้ว (6หุน) 24กก 2.8มม
 1 นิ้ว ยาว50 เมตร 22กก 4มม
สายยางฟ้าในดำ 100M/ม้วน
 5/8 นิ้ว (5หุน) 19กก 2.5มม

สายยางใส ตารางขนาด น้ำหนัก

ตารางขนาด น้ำหนัก สายยางใสกลม ที่จัดจำหน่าย
water_hose

บริษัท คิว โอ ยู เทรดดิ้ง จำกัด
Sale เหนือ-กลาง 062-623-6555
Sale อีสาน 083-577-7697
Sale ใต้ 083-005-0821

สายยาง ใส-กลม 100M/ม้วน
 1/8 นิ้ว (1หุน) 3กก 1.5มม
 3/16นิ้ว(1หุนครึ่ง) 3กก 1.5มม
 1/4 นิ้ว (2หุน) 4กก 1.5มม
 5/16นิ้ว(2หุนครึ่ง) 5กก 1.5มม
 3/8 นิ้ว (3หุน) 6กก 1.5มม
สายยาง ใส-กลม 50M/ม้วน
 1 1/4 นิ้ว(1นิ้ว2หุน) 20กก 3มม
 1 1/4 นิ้ว(1นิ้ว2หุน) 25กก 3.5มม
 1 1/4 นิ้ว(1นิ้ว2หุน) 30กก 4มม
สายยาง ใส-แบน 50M/ม้วน
 1 1/2 นิ้ว(1นิ้วครึ่ง) 7กก 0.8มม
 2 1/2 นิ้ว(1นิ้วครึ่ง) 12กก 0.12มม

ตารางขนาด น้ำหนัก สายยางใสกลม ที่จัดจำหน่าย

สายยาง ใส-กลม 100M/ม้วน
 5/8 นิ้ว (5หุน) 10กก 1.5มม
 5/8 นิ้ว (5หุน) 15กก 2มม
 5/8 นิ้ว (5หุน) 20กก 2.5มม
 3/4 นิ้ว (6หุน) 13กก 1.8มม
 3/4 นิ้ว (6หุน) 15กก 2มม
 3/4 นิ้ว (6หุน) 20กก 2.25มม
สายยาง ใส-กลม 50M/ม้วน
 1 1/2 นิ้ว 15กก 2.5มม
 1 1/2 นิ้ว 20กก 3มม
 1 1/2 นิ้ว 25กก 3.5มม

ตารางขนาด น้ำหนัก สายยางใสกลม ที่จัดจำหน่าย

สายยาง ใส-กลม 100M/ม้วน
 1 นิ้ว 15กก 1.5มม
 1 นิ้ว 20กก 2.0มม
 1 นิ้ว 25กก 2.5มม
 1/2 นิ้ว (4หุน) 10กก 2มม
 1/2 นิ้ว (4หุน) 12กก 2.2มม
 1/2 นิ้ว (4หุน) 15กก 2.5มม
สายยาง ใส-กลม 30M/ม้วน
 2 นิ้ว 15กก 2.5มม
 2 นิ้ว 20กก 3มม
 2 นิ้ว 25กก 3.5มม